Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik en het raadplegen van de website

1. Inleiding

De premature ejaculatie/éjaculation précoce (pe.be/ep.be) website (deze “Website”) wordt beheerd door of namens Menarini Benelux SA/NV, met maatschappelijke zetel te Belgicastraat 4, 1930 Zaventem, België en met ondernemingsnummer 0403.075.481 en het e-mail adres: webmaster@pe.be

Het doel van deze Website is het publiek in België toegang geven tot volledige en nuttige informatie omtrent premature ejaculatie. Op die manier, kan men tot een beter begrip van dit probleem komen en hulp zoeken door erover te praten met artsen. Deze Website is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. 

De inhoud van deze Website kan niet gebruikt worden en is niet bedoeld om gebruikt te worden als medisch advies of om een diagnose te stellen. Het gebruik van deze Website kan niet ter vervanging van een persoonlijk bezoek aan een arts of een andere medische deskundige dienen. Gebruikers van deze Website dienen hun arts te raadplegen voor bijkomende informatie en/of voor elk advies waaraan zij nood hebben met betrekking tot gezondheidsproblemen. 

Het gebruik van deze Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). Gebruikers van deze Website dienen de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens deze Website te gebruiken. Door deze Website te gebruiken, stemmen de gebruikers expliciet in met deze Algemene Voorwaarden die ze aanvaarden. Menarini behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen, zonder kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van deze Website door een gebruiker zal dan beschouwd worden als een aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door de betrokken gebruiker.

2. Redactiebeleid en inhoud

De inhoud van deze Website wordt uitsluitend aangeleverd door medische deskundigen en gekwalificeerde gezondheidzorgbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in premature ejaculatie en uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden.

Mevrouw Cathy Vervaet is verantwoordelijk voor de redactie van deze Website.

Menarini neemt redelijke maatregelen om nauwkeurige en actuele informatie op te nemen op deze Website.

Informatie is onderhevig aan verandering en Menarini behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder kennisgeving aan de gebruikers, wijzigingen, correcties en verbeteringen aan te brengen aan de inhoud van deze Website.

3. Toegang en gebruik

Deze Website is publiek toegankelijk zonder log-in.

Menarini behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze Website op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen, te onderbreken of te beperken, zonder kennisgeving aan de gebruikers.   

Deze Website dient gebruikt te worden in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regels.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op eventuele schadevergoeding, kan het misbruik van deze Website of het gebruik van deze Website op een wijze die strijdig is met de toepasselijke wetten en regels aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang tot deze Website.

4. Links naar andere websites

Deze Website kan links naar andere websites bevatten waarover Menarini geen controle kan uitoefenen. Links worden louter opgenomen voor het gemak van de gebruikers. Uit het feit dat op deze Website een verwijzing naar (een) andere website(s) is opgenomen, kan echter geenszins afgeleid worden dat Menarini akkoord gaat met (de inhoud van) de betrokken website(s) of (de inhoud van) de betrokken websites aanbeveelt, onderschrijft of sponsort.  

5. Intellectuele Eigendom

Deze Website, met inbegrip van de inhoud, het ontwerp, de lay-out, tekst, illustraties, afbeeldingen, foto’s, video’s, audio clips, merken, logo’s, tekens en dienstmerken van of vermeld op deze Website, worden beheerd door en zijn de exclusieve eigendom van of zijn in licentie gegeven aan Menarini en de reproductie, verspreiding en/of het openbaar maken ervan door de gebruikers is niet toegelaten, op straffe van schadevergoeding, tenzij dit vereist is om producten of diensten van Menarini te identificeren. Menarini is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een dergelijk niet toegelaten gebruik.

Het auteursrecht op de inhoud van deze Website is de exclusieve eigendom van of werd in licentie gegeven aan Menarini en wordt beschermd door de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De inhoud van deze Website kan gedownload worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden om de inhoud van deze Website te wijzigen of te verveelvoudigen. 

Niets in de Algemene Voorwaarden of op deze Website kan beschouwd worden als het verlenen van een licentie of een ander recht op intellectuele eigendom die aan Menarini toebehoort.

6. Aansprakelijkheid

Het volledige risico met betrekking tot het gebruik van deze Website ligt bij de gebruiker.

Menarini noch enige andere persoon die betrokken is bij het creëren, maken of afleveren van deze Website is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of voor schadevergoedingen met strafkarakter die voortvloeien uit (het gebrek aan) toegang tot of het gebruik van deze Website.

Menarini noch enige andere persoon die betrokken is bij het creëren, maken of afleveren van deze Website is verantwoordelijk of aansprakelijk voor wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden, voor (fouten of nalatigheden in) de inhoud van deze Website en voor wijzigingen aan de inhoud van deze Website, voor de beëindiging, onderbreking of beperking van de toegankelijkheid van deze Website, voor de onmogelijkheid om deze Website te gebruiken of voor enige schade (met inbegrip van virussen en dataverlies) aan de computer of andere eigendommen van de gebruikers veroorzaakt door het gebruik van deze Website.

Menarini geeft geen garantie voor en sluit haar verantwoordelijkheid uit voor (de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of het actueel zijn van) de inhoud van deze Website en/of de website(s) waarnaar een verwijzing is opgenomen op deze Website en/of voor het feit dat deze Website of de website(s) waarnaar een verwijzing is opgenomen op deze Website toegankelijk of vrij van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s zouden zijn. Menarini kan in dit verband niet aansprakelijk gesteld worden.

De gebruiker zal Menarini vrijwaren tegen elke vordering die door een derde zou worden ingesteld op basis van onjuiste informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van deze Website.

7. Bescherming van persoonlijke gegevens

Bezoeken aan deze Website kunnen enkel voor statistische doeleinden geregistreerd worden om de continuïteit van de dienst en de voortdurende verbetering van deze Website te garanderen. De eventuele verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website zal gebeuren in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met het privacy policy.

8. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie 

De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Belgische recht.

Elk geschil, elke onenigheid en elke eis die ontstaat en die een verband houdt met deze Website zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel onderworpen zijn.

9. Deelbaarheid

Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden is deelbaar en onderscheiden van de overige bepalingen. Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de  Algemene Voorwaarden.

10. Financiering 

Deze Website wordt ondersteund en gesponsord door Menarini Benelux SA/NV.

11. Contact

Voor elk contact dat verband houdt met deze Website of de inhoud ervan kan een e-mail gestuurd worden naar webmaster@pe.be .

Onder voorbehoud van de toepasselijke regels ter bescherming van persoonlijke gegevens worden alle reacties en opmerkingen die spontaan overgemaakt worden door gebruikers behandeld als niet-confidentieel en kan Menarini vrij gebruik maken van dergelijke reacties en opmerkingen. 

lucifers